مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش

آرتاکیش اولین و بزرگترین مرکز آموزش خلبانی کشور با 22 سال سابقه

چارت سازمانی آرتاکیش

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

پوریا پورنبی

تلفن: 44668300-021

عملیات (فرودگاه پیام)

قائم مقام مدیرعامل و رئیس عملیات

خشایار جلالی

تلفن: 33290453-026

جانشین عملیات

گشتاسب جلالی

تلفن: 33290453-026

اساتید خلبان

استاد خلبان

خشایار جلالی

استاد خلبان

گستاسب جلالی

استاد خلبان

سعید دارایی

استاد خلبان

علی رنجبر زاده

استاد خلبان

محمدرضا نرگسیان

استاد خلبان

امیرعباس فدایی

استاد خلبان

مهدی وهابی برزی

استاد خلبان

امیر عاقبتی

استاد خلبان

مسعود تاجیک

استاد خلبان

آرین طوسی

استاد خلبان

محمد بابامرادی

آموزش (ساختمان مرکزی)

مدیر کل آموزش

حسین نیکخواه

تلفن: 44669935-021

مدیر آموزش زمینی و مدیر کل آموزش مهمانداری

محمدرضا نرگسیان

تلفن: 44669935-021

تستینگ

مدیر امتحانات

امیر شیروانی

تلفن: 44669935-021

فنی

مدیر فنی

محمدصالح فامیل پلوئی

تلفن: 33266139-026

مدیر تداوم صلاحیت پروازی

زهرا امینی

تلفن: 33266139-026

ایمنی ، کنترل و تضمین کیفیت

مدیر ایمنی

علی رنجبر زاده

تلفن: 33290453-026

مدیر کنترل کیفی فنی

کیوان ملکی

تلفن: 33266139-026

مدیر انطباق و پایش قوانین

هدیه حاجی بنده

تلفن: 44669936-021

مالی

مدیر مالی

مهدی خدایاری

تلفن: 44669936-021

اداری

مدیر اداری

مریم حسین زاده

تلفن: 44669909-021

حراست

مدیر حراست

علی امیر ابراهیمی

تلفن: 44669917-021

پشتیبانی

مدیر پشتیبانی

علی اصغر صابر

تلفن: 44669932-021

به بالای صفحه بردن